Tập "Duyên Kỳ Ngộ" giữa nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Thoại Mỹ.