Lại thêm một bản thử tài nghệ sĩ Vũ Linh.  Bài rất khó ở kỹ thuật chuyển giọng từ thấp lên cao và ngân hơi;  truyền cảm vào lòng người hay không là do tài năng của người nghệ sĩ - vì bài hát chứa chất bi hùng mà không ta thán.

Tiếp theo là giọng ca của nghệ sĩ Trọng Nghĩa với bản "Vân Thiên Tường".