Hoàn Nhan A Cốt Đả (Thanh Tòng) và Hoàn Vương Phi (Lam Tuyền)