Trương Quân Thành (Trọng Nghĩa) và Tống Kỳ (Hiếu Cảnh)

HỒI 3

(Vẫn ở cảnh 2, trời sáng, khói của đốm lữa tàn phảng phất bay.  Tiếng vó ngựa từ đâu vang lên.  Vũ giựt mình, lo cho Vân có chuyện,  định chạy vào lều thì Trương Quân Thành và đoàn tùy tùng ào ào chạy đến.) 

Thành:         Người đâu, xét lều cho ta? (quân tùy tùng định nhào vào lều.

Vũ:              Đứng lại! Các người là ai mà vô phép như vậy?

Thành:         Ta họ Trương, cha ta là vương gia đất Khai Phong này.   Đủ phép tắc nói chuyện với ngươi chưa hả?

Vũ:              À, thì ra là Trương thiếu gia …