Đoạn thâu tiếng cho cảnh "Đại Chiến Khai Phong Thành" của các nghệ sĩ Thanh Tòng, Minh Long, Vũ Linh, Trọng Nghĩa và Thanh Sơn.  Dàn nhạc Minh Tâm đang vào phần intro cho bản hồ quảng có tên gọi là "Trường Khúc".