DVD Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ - Tập IV: Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
phát hành ngày 04 tháng 09, 2015.